ชุดงานที่ 3 ( 5 ห้อง )

รูปที่ทำงานเสร็จแล้ว

ชุดที่1.(10ห้อง)

รายละเอียดงานที่ทำต่

FACEBOOK-1

การสร้างกิจกรรมที่เพจ Facebook

การสร้างกิจกรรมที่เพ