นโยบายความเป็นส่วนตัว


ในปัจจุบันข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนให้ความสนใจ โดย Yongyee.com มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุด ให้แก่ลูกค้าของเราแต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดสำหรับเรา คือการได้รับความไว้วางใจจากลูกค้า ดังนั้น Yongyee.com จึงขอแจ้งให้ทราบถึงนโยบายของเรา ในการรักษาความลับสำหรับข้อมูลของลูกค้า หรือบุคคลใดที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา ดังต่อไปนี้

การรวบรวมและการสงวนข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูล ที่เกี่ยวข้องกับตัวลูกค้าของ Yongyee.com นั้น จะถูกนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของ Wall Outlet Store อย่างถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น ได้แก่การให้บริการที่ดีที่สุด และนำไปใช้เพื่อการออกแบบผลิตภัณฑ์ต่างๆ และข้อเสนอพิเศษต่างๆ ที่ดีขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นไปตามความต้องการของลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะไม่ถูกนำไปใช้ , เก็บรวบรวม, หรือสงวนไว้ หาก Yongyee.com ไม่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนินการดังกล่าว Yongyee.com จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลโดยการขอข้อมูลจากท่านโดยตรง โดยกระบวนการสมัคร และโดยทางบริการเสริมซึ่งต้องใช้บุคคลติดต่อกับท่าน หากท่านเลือกที่จะให้ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ที่อยู่ ไปรษณีย์อิเล็คทรอนิคส์ เบอร์โทรศัพท์หรือเบอร์โทรสาร ลักษณะทางภูมิภาคที่อยู่อาศัย และเลขประจำตัวลูกค้าแก่ Yongyee.com ตลอดจนกิจกรรมทางธุรกิจหรือการดำเนินธุรกรรมใดๆ ของท่านแก่ Yongyee.com แล้ว Yongyee.com จะรักษาข้อมูลเหล่านั้นไว้เป็นความลับ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

Yongyee.com จะไม่จัดสรรหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ นอกจากนี้ Yongyee.com จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่องค์กรอื่นใด เว้นแต่ 1. ท่านได้ร้องขอและให้อำนาจแก่ Yongyee.com หรือ 2. ข้อมูลที่จัดสรรนั้นเป็นไปเพื่อช่วยให้การเรี่มต้นธุรกรรมของท่านสำเร็จ ลุล่วงลง หรือ 3. ข้อมูลที่จัดสรรนั้น ได้จัดสรรให้แก่สำนักงานข้อมูลเครดิตที่มีชื่อเสียงน่าเชื่อถือ หรือจัดสรรให้แก่ผู้แทน

ในการรายงานข้อมูลซึ่งมีลักษณะอย่างเดียว กันในบางโอกาส Yongyee.com อาจเข้าทำความตกลงทางการตลาดร่วม และ/หรือ ร่วมโฆษณาส่งเสริมการขายกับบุคคลภายนอก เพื่อวัตถุประสงค์ในการดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ซึ่งหากท่านสมัครเข้ามาเป็นลูกค้าใหม่กับ Yongyee.com อันเนื่องมาจากดำเนินการดังกล่าวแล้ว Yongyee.com สงวนสิทธิในการที่จะยืนยันรับรองกับบุคคลภายนอกนั้นว่า ท่านได้ทำการใช้บริการกับ Yongyee.com ด้วย

กระบวนการรักษาความปลอดภัยเพื่อการปกป้องข้อมูล

Yongyee.com จะรักษามาตรฐานในการรักษาความปลอดภัยโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปกป้องความเสียหาย หรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

คุกกี้

Yongyee.com อาจทำการตรวจสอบถึงพฤติกรรมการสืบค้นข้อมูล ของลูกค้าที่มีบัญชีอยู่กับ Yongyee.com ทาง Yongyee.com อาจใช้ระบบ “คุกกี้” ( cookie) ในการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของคำขอของผู้ใช้บริการ ระบบ “คุกกี้” นั้น คือข้อมูลที่ได้ส่งจากเว็บไซต์ไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้เข้าเยี่ยมชม เว็บไซต์ ในขณะที่ผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์นั้นกำลังเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของ Yongyee.com โดย “คุกกี้” นั้นจะได้รับการกำหนดโดย Yongyee.com และจะสิ้นผลลงภายหลังจากการเชื่อมโยงข้อมูลในส่วนของ yongyee.com