LibreOffice Calc : วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษ แนวตั้ง+แนวนอน

วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษ แนวตั้ง+แนวนอน

LibreOffice Calc

LibreOffice Calc

หากต้องการแก้ไขทำตามภาพนี้

LibreOffice Calc

หากต้องการสร้างใหม่ทำตามภาพนี้

LibreOffice Calc

4. หน้าต่าง Page Style จะเด้งขึ้นมา การตั้งค่าหน้ากระดาษจะอยู่ที่แท็บ "Page"


 

5. หลังจากที่ตั้งค่าเรียบร้อยที่คลิก "OK" แล้วเราต้องมาทำการตรวจสอบว่าเป็นแนวนอนจริงหรือไม่

LibreOffice Calc

และเราก็จะเห็นว่าในหน้า "Print Preview" นั้นหน้ากระดาษได้เปลี่ยนเป็นแนวนอนเรียบร้อยแล้ว

LibreOffice Calc

หากในหน้า "Print Preview" นั้นที่รูปแบบหน้าตาตามที่เราต้องการสามารถ สั่งปริ้นได้เลย