LibreOffice Calc : วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษ ระยะขอบกระดาษ

LibreOffice Calc :

วิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษ ระยะขอบกระดาษ

ในกรณีที่เราต้องการให้ระยะขอบกระดาษของเรานั้น แคบลงเพื่อให้เนื้อหาใน 1 หน้ากระดาษของเรานั้นสามารถอยู่ใน 1 หน้ากระดาษได้มากขึ้นมีวิธีการดังนี้ค่ะ

1. คลิกที่ไฟล์ แล้วต่อมาก็เลือก "Print Preview"

LibreOffice Calc

2. ต่อมาเราก็จะมาหน้า "Print Preview"

LibreOffice Calc

3. คลิกที่ "Format Page"

4. หน้า "Page Style" จะเด้งขึ้นมาและเราจะอยู่ใน แท็บ "Page"

5. การตั้งค่าระยะขอบกระดาษจะอยู่ในส่วนนี้

อันนี้คือระยะหน้าขนาดเดิม

6. อันนี้คือระยะเวลาที่ตั้งใหม่

อันนี้คือระยะหน้าขนาดใหม่ ที่ตั้งค่า